Ne
image
 • American
 • Chinese
 • Indian
 • Italian
 • imageArts & Entertainment
 • Japanese
 • imageAutomotive
 • imageBeauty & Spa
 • imageHealth & Medical
 • imageHotels
 • imageReal Estate
 • imageRestaurant
 • imageServices
 • imageShopping
 • imageArts & Entertainment
 • imageBeauty & Spa
 • imageHealth & Medical
 • imageSaç Ekimi
 • imageLazer Epilasyon
 • imageGüzellik
 • imageEstetik
 • imageSağlıklı Yaşam
 • imageSpa / Masaj
 • imageDövme
Nerede
image
image

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ayhop.com (“ayhop” ) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.ayhop.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan ayhop Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

a) ayhop Tarafından Elde Edilen Kişisel Verileriniz

ayhop tarafından toplanan kişisel verileriniz ayhop’a doğrudan veya dolaylı yollarla iletmiş olduğunuz Ad, Soyad kimlik bilgilerinizdir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; ayhop tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız, düzenlenen etkinliklere katılımınız kapsamında;

 • ayhop’un ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • ayhop’un ve ayhop ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi,

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ayhop tarafından işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; ayhop tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ayhop tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız amacıyla elektronik ortamdan internet sitesi, telefon ve fiziki ortamda elden; ayhop’un meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak ve ilgili görsel ve işitsel verilerinizin internet sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasına yönelik açık rızanıza istinaden Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.ayhop.com/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ayhop’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.